Wzmocnienie kompetencji kluczowych
w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN


Projekt CEKIN jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.

Liderem projektu jest Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, zaś partnerami - Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Do 2013 roku CEKIN skupi się na zmodernizowaniu oferty edukacyjnej 48 szkół rolniczych z 16 województw w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W tym celu projekt będzie rozwijał kompetencje kluczowe ponad 900 uczniów przy wsparciu prawie 50 nauczycieli.

Osobą prowadząca zajęcia w ramach Projektu CEKIN w ZSE-O jest pani mgr inż. Jolanta Kuboń. W Projekcie udział bierze 20 uczniów z klasy 2 Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.


Przedsiębiorczość - Inicjatywa - Kreatywność

Kompetencje kluczowe oznaczają zdolność do wcielania pomysłów w czyn, obejmują kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i osiągania zamierzonych celów.

Ważne zagadnienia nowoczesnej edukacji na obszarach wiejskich, którymi zajmie się CEKIN:

 • Rolnictwo ekologiczne
 • Kreowanie pozarolniczych miejsc pracy
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie IT
 • Formy aktywizacji mieszkańców wsi
 • Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
 • Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce, w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji związanych z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce. Założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie programu nauczania w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wprowadzenie programu do 48 szkół kształcących w zawodach dla potrzeb rolnictwa w Polsce w ciągu 3 lat, dla grupy ponad 900 uczniów.

  Cele szczegółowe obejmują:

 • Diagnoza poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce oraz kierunku rozwoju kształcenia w szkołach rolniczych w Polsce
 • Wdrożenie innowacyjnego programu nauczania kompetencji kluczowych
 • Upowszechnienie poprzez akcję promocyjną i konferencje rezultatów i zakresu projektu
 • Zadania w ramach projektu obejmują między innymi:

 • Badania i analizy związane z potencjałem uczniów i szkół rolniczych w Polsce
 • Akcję informacyjno-promocyjną związaną z projektem i kształceniem dla potrzeb rolnictwa w Polsce
 • Szkolenia dla nauczycieli zaangażowanych w projekt
 • Szkolenia i praktyki dla uczniów biorących udział w projekcie
 • Dla uczniów w ramach Projektu CEKIN przewidziane są praktyki. Praktyki letnie będą organizowane w miesiącach lipiec-sierpień w latach 2012-2013 r. Program praktyk będzie obejmował tematykę związaną z rozwojem obszarów wiejskich, taką jak: funkcjonowanie organizacji i instytucji na wsi, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, również w sferze pozarolniczej, wykorzystanie funduszy unijnych i nowoczesnych technologii, czy aktywizowanie lokalnej społeczności.

  Zachęcamy firmy, instytucje i organizacje do przesyłania propozycji umieszczenia swoich danych w bazie potencjalnych partnerów goszczących uczniów projektu CEKIN na praktykach letnich.

  Prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej dokumentacją i wypełnienie oraz odesłanie podpisanej deklaracji pocztą lub w formie zeskanowanego dokumentu poprzez pocztę e-mail (projekt.cekin@gmail.com) .

  MOŻLIWE JEST ZGŁOSZENIE WSTĘPNEGO ZAINTERESOWANIA UDZIAŁEM W PROGRAMIE PRAKTYK I WYPEŁNIENIE DEKLARACJI W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

  Informacje dotyczące kosztów pokrywanych przez projekt CEKIN oraz korzyści dla firm / organizacji uczestniczących znajdują się w załączonej dokumentacji.

  "Prowadzenie pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Poprawa konkurencyjności kwater agroturystycznych poprzez uwzględnienie specyficznych diet w żywieniu wypoczywających gości"  "Willa Ryś" miejscem praktyk letnich uczestniczek Projektu CEKIN  Warsztaty profesjonalnego rozdrabniania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego  VII FORUM EUROPEJSKIE  "Wyjazd edukacyjny w ramach Projektu CEKIN"
  20 - 21 września 2012 roku  "Permakultura szansą dla przedsiębiorczych"
  - wyjazd uczestników Projektu CEKIN  Praktyki letnie w Szymbarku w ramach Projektu "CEKIN"