AKTUALNOŚCI

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

Do 30 listopada 2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów, jednym z niezbędnych warunków otrzymania stypendium (oprócz średniej ocen min. 4,0 i oceny z zachowania min. dobrej) jest  wykazanie się ucznia wybitnym osiągnięciem naukowym, artystycznym lub sportowym. W tegorocznej edycji naboru wniosków brane są pod uwagę tylko osiągnięcia 
z okresu: od 1.09.2015 r. do 31.08.2016 r. 

 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
 •  Załączniki do wniosku:

  kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2015/2016 (dołączone do wniosku  dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

  dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

  uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie świadectw za rok szkolny 2015/2016 (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

  Termin i miejsce składania wniosków przez uczniów: do 15.11.2016 r. do pedagoga szkolnego.


  Szczegóły na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa są również udostępnione na stronie

  REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY

  Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017.

  Informacje oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

  BUDŻET OBYWATELSKI 2016 - WYNIKI GŁOSOWANIA

  EGZAMINY POPRAWKOWE Z KWALIFIKACJI W SESJI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016
  (informacja dla absolwentów)

  Egzamin pisemny z kwalifikacji A 18, T06, T13 odbędzie się 6.10.2016 roku o godzinie 10:00 Egzamin pisemny z kwalifikacji A 36, R18, T15 odbędzie się 6.10.2016 roku o godzinie 12:00 Egzamin praktyczny z kwalifikacji T11, T13 odbędzie się 11.10.2016 roku o godzinie 9:00 Egzamin praktyczny z kwalifikacji R18, R22, T15 odbędzie się 11.10.2016 roku o godz. 13:00 W razie pytań proszę dzwonić do sekretariatu.
  mgr A. Górkowska


  BUDŻET OBYWATELSKI
  PROJEKT 07: PARK SANGUSZKÓW-JESZCZE PIĘKNIEJ!

  PSYCHOLOG I PEDAGOG SZKOLNY ZAPRASZAJĄ

  oferta psychologa
  oferta pedagoga


  OFERTA OŚRODKA PORADNICTWA I TERAPII RODZIN W TARNOWIE

  Warsztaty dla uczniów
  Warsztaty dla rodziców


  PŁATNE STAŻE FUNDACJI PROAKTYWNI

  KURSY W RAMACH KLASTRA GASTRONOMICZNEGO

  Istnieje możliwość nabycia nowych umiejętności w ramach płatnych kursów:

  1. NAUKA USŁUGIWANIA - Kelner & Kelner od win
   warsztaty szkoleniowe – I stopnia
  2. NAUKA USŁUGIWANIA - Kelner & Serwis Specjalny
   warsztaty szkoleniowe- II stopnia
  3.  NAUKA USŁUGIWANIA - Kelner Merchant
   warsztaty szkoleniowe – III stopnia
  4.  NAUKA USŁUGIWANIA - Barman & Hydrosommelier
   warsztaty szkoleniowe – IV stopnia
  5.  NAUKA USŁUGIWANIA - Kelner-Barman-Kelner od win
   szkolenie 3-dniowe

  Oferta kierowana jest do wszystkich uczniów, w szczególności  do uczniów kształcących się w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

  Szkolenia te będą przeprowadzane przez Akademie Kelnerską Pana Grzegorza Górnika. Poniżej zostały zamieszczone szczegółowe informacje oraz ceny. Zainteresowane osoby są proszone o kontakt z Panią Jolanta Kuboń do końca października.


  ZEBRANIE Z RODZICAMI w dniu 7 września 2016 r. (środa)

  POMOC MATERIALNA PRZYZNAWANA UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną.

  Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym:

  1. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
  2. STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  3. STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

  1. WYPRAWKA SZKOLNA
  2. STYPENDIUM SZKOLNE

  Może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
  Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.
  Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 01 sierpnia 2016r. do 15 września 2016r.   (wniosek do pobrania)

  1. ZASIŁEK SZKOLNY

  Może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
  Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.  (wniosek do pobrania)

  1. „DZWONEK NA OBIAD”

   O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę.
  Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/ 
  Zgłoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 15 września 2016r.
  O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. 

  Warunkiem uzyskania pomocy materialnej jest spełnienie zawartych w procedurach wymaganych kryteriów oraz wypełnienie i terminowe złożenie formularzy i oświadczeń.


  mgr Ewa Matejska  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  1 września 2016 r.
  8:00 Msza Św. w kościele p.w. Archanioła Gabriela w Tarnowie-Gumniskach (obok Hali Gumniskiej).
  9:30 Urocyste rozpoczęcie roku szkolnego przed Pałacem Sanguszków od strony południowej.
  mgr Kamil Ziobroń


  Terminy EGZAMINÓW SESJA PAŻDZIERNIK 2016

  Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji PAŹDZIERNIK 2016 r. odbędą się w dniach 6 października 2016 r. - pisemne, 11 października 2016 r. - praktyczne zgodnie z haronogramem. Więcej:
  mgr Katarzyna Bogusz
  WYNIKI EGZAMINÓW SESJA CZERWIEC 2016

  W dniu 26 sierpnia 2016 r. (piatek) w godz. 8:00 - 10:00 bedą wydawane wyniki egzaminów z sesji czerwiec 2016 r.
  mgr Katarzyna Bogusz  Wykaz podreczników na rok szkolny 2016/2017.


  Brak podręczników do kształcenia zawodowego, podręczniki uzupełniające będą podane we wrześniu.
  mgr Katarzyna Bogusz


  WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

  Od 19 lipca do 8 września 2016 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. _ "Wyprawka szkolna". Programem w tym roku będą objęci uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych (kl. VI), gimnazjów (kl. III) i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.
  mgr Katarzyna Bogusz

  WIĘCEJ...

  DZWONEK NA OBIAD - stypendium dla rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu "Dzwonek na obiad" fundacji "Być Bardziej". O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/. Zg łoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 15 września 2016 r. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.
  mgr Katarzyna Bogusz

  WIĘCEJ...

  ARCHIWUM

  2015/2016
  2014/2015
  2013/2014
  2012/2013
  2011/2012