Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Pomoc materialna socjalna

Pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością 2020/2021 (daw. „Wyprawka szkolna”)

Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą w roku szkolnym 2020/2021 skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 (Informacja na EDUNET: www.edunet.tarnow.pl) Pomoc udzielana jest bez względu na wysokość dochodu w rodzinie  – wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
Wnioski o dofinansowanie wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w szkole w okienku przyjęć pokoju nr 11 (parter) w terminie do 7 września 2020 r.                


"Stypendium szkolne" 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej, takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na jedną osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składa się w szkole w okienku przyjęć pokoju nr 11 (parter) w terminie do 15 września 2020 r. 


Pomoc materialna w przypadku zaistnienia sytuacji losowej 


do góry