Kontrast
A+ A+ A+
Facebook

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28
Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Godło Polska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych jest szkołą z 138 letnią tradycją. W skład Szkoły wchodzi Technikum Nr 9 oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7.

Naszym patronem jest Tadeusz Kościuszko – postać z panteonu polskich bohaterów narodowych. Generał, fortyfikator, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz Naczelny Dowódca insurekcji kościuszkowskiej.

Nasi absolwenci pracują w różnorodnych branżach zawodowych, są cenni dla pracodawców ze względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

Technikum Nr 9


1. Technik ekonomista (331403)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

2. Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej  jednostek organizacyjnych.

Rozszerzenia:

- matematyka,
- wiedza o społeczeństwie

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych.

Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

2. Technik rachunkowości (431103)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
2. Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Rozszerzenia:

- matematyka,
- język angielski

Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w tej branży czeka wiele różnorodnych stanowisk pracy. Jeśli wykażą się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że nie zabraknie dla nich pracy na rynku. Technik rachunkowości zajmuje się głównie prowadzeniem rachunkowości, a w szczególności: organizowaniem rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, przeprowadzaniem inwentaryzacji i rozliczaniem jej wyników, wyceną składników aktywów i pasywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych i prowadzeniem analizy finansowej.
Ponadto technik rachunkowości  potrafi prowadzić sprawy kadrowo-płacowe takie jak na przykład: prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Po ukończeniu tego kierunku uczniowie nie tylko mogą zdobyć stabilne zatrudnienie, ale też prowadzić własną działalność. Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie i z pewnością znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych firm, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych, bankach, czy towarzystwach ubezpieczeniowych.  

3. Technik architektury krajobrazu (314202)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
2. Kwalifikacja OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Rozszerzenia:

- biologia,
- język angielski

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu.

Absolwent w zawodzie technika architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

4. Technik hotelarstwa (422402)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
2. Kwalifikacja HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Rozszerzenia:

- geografia,
- język angielski

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości.

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni.

Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni.

W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową.

5. Technik organizacji turystyki (422104)

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez u usług turystycznych.
2. Kwalifikacja HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Rozszerzenia:

- geografia,
- język angielski

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.

W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.

6. Technik technologii żywności (314403)

Specjalizacja CUKIERNIK

Numery i nazwy kwalifikacji:

1. Kwalifikacja SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
2. Kwalifikacja SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Potrzebę kształcenia na kierunku technik technologii żywności z kwalifikacją TG.04 produkcja wyrobów cukierniczych  zgłaszają zarówno do dyrekcji szkoły i nauczycieli właściciele lokalnych cukierni i piekarni. Potwierdza to również opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Barometr zawodów 2018”, który stanowi prognozę zapotrzebowania na regionalnych i lokalnych rynkach pracy województwa małopolskiego. Zawarte w raporcie informacje pokazały, że zawód cukiernik jest zaliczony do zawodów niszowych. Rozwijająca się prężnie branża spożywcza stwarza szansę absolwentom tego kierunku na znalezienie pracy w branży.  

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. cukierniczej, piekarskiej, mięsnej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

Ponadto technik technologii żywności wzbogaci naszą ofertę edukacyjną a uczniom pozwoli zdobyć wiedze i umiejętności, które  pomogą im w znalezieniu stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia.


Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Idziesz do szkoły zawodowej? Zobacz jakie kierunki masz do wyboru:

 • Ogrodnik
 • Rolnik

Będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Praktyki u pracodawców będą bardzo istotnym elementem nauczania. Po trzech latach kształcenia otrzymasz świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia i będziesz mógł kontynuować naukę w planowanej Branżowej Szkole II stopnia.

1. Ogrodnik

 • Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 •  wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 •  prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

2. Rolnik

 • Prowadzenie produkcji rolniczej.

Przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Szkolnictwo zawodowe przeżywa od kilku lat prawdziwy renesans. Okazało się, że szkoła zawodowa, która kiedyś kojarzyła się ze szkołą ostatniego wyboru, daje uczniom często większą szansę na pracę, niż ukończenie liceum ogólnokształcącego. Ta świadomość wzrosła do tego stopnia, że w roku 2015 po raz pierwszy w historii, większa liczba gimnazjalistów wybrała szkoły zawodowe.

Już po trzyletniej szkole branżowej I stopnia uczniowie będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie. Drugi stopień jest dla tych, którzy chcą uzyskać tytuł technika i zdać maturę. Do tej pory szkoła zawodowa nie oferowała możliwości zdawania egzaminu dojrzałości, który otwiera dla absolwentów także drogę na uczelnie wyższe.
 
Każdy kandydat do naszej Szkoły musi pozytywnie przejść badania medycyny pracy. W sekretariacie otrzymasz skierowanie na badania i będziesz musiał je wykonać w wyznaczonym terminie.  

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania skontaktuj się z sekretariatem szkoły (tel. 14 6888404) lub na Facebooku.

do góry